Obchodní a výrobní společnosti

Různé obchodní a výrobní společnosti se liší nejen svou činností, kterou vykonávají, ale také svou právní formou. Každý stát má určené zákonem právní formy podnikání, kdy zákon říká, co podnik musí splňovat, jaké základní jmění má mít, kolik osob ho zakládá a jakým způsobem ručí, jakým způsobem mohou zaniknout a tak dále. U každého státu to je trochu jiné, ale v rámci Evropy se to mnoho od sebe neliší. Některé obchodní společnosti si ze zákona musí tvořit rezervní fond a další jiné fondy, pro případ potřeby.
podnikatelé siluety
Obchodní společnosti vznikají dnem zápisu do Rejstříku firem a zanikají dnem svého výmazu. Zanikají dvěma způsoby. První způsob je s likvidací, druhý způsob bez likvidace, například tak, že přejdou na jinou právní formu. Při zániku s likvidací mohou mít správce likvidační podstaty určeného soudem.
siluety hierarchie
Je mnoho právních forem podnikání a každá právní forma je vhodná pro jiný druh podnikání, některá je vhodnější pro přepravu, jiná pro obchod a jiná pro výrobu. Záleží na každém zakladateli, jakou právní formu zvolí. Od dané právní formy se potom odvíjí i způsob, jakým společnost ručí za své závazky. Také každá ze zakládajících osob může ručit jiným způsobem za závazky společnosti. Někteří ručí celým svým jměním, jiní zakládající členové pouze do výše podílu, který do podniku vložili. Od toho se také odvíjí výše jejich odměn z vlastnictví podniku a jeho zisku.
Obchodní společnosti se zabývají nákupem a následným prodejem zboží a služeb, výrobní společnosti se zabývají výrobou a společnosti přepravní, se zabývají přepravou.
Každá obchodní společnost může zřizovat i několik svých poboček, nebo dceřiných společností, kdy finanční a právní zodpovědnost záleží na druhu, zda to je pouze pobočka společnosti, nebo dceřiná společnost, která nese finanční i právní závazky sama a zároveň zodpovídá své mateřské společnosti.